Auto Currency Converter
Add to site
www.valutafx.com
쿠폰을 출력하시면 One World Tdic.와 제휴한 업체에서 10% 할인을 받으실 수 있습니다.
  • 사이트 내 전체검색


Travel-Tips
Offering you useful travel info
transportation

บัตรโดยสารคมนาคม / รถโดยสาร

page info

writer최고관리자 written date16-06-10 11:36 search441time(s) comment0count

Body of post

บัตรโดยสารคมนาคม

บัตรเดินทางเป็นบัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าและเมื่อใช้บริการรถเมล์หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน คุณก็สามารถใช้บัตรที่เครื่องชำระเงิน ค่าโดยสารจะถูกหักออกไปจากบัตรเดินทางโดยอัตโนมัติ การใช้บัตรเดินทางยังได้รับส่วนลดค่าโดยสารด้วยและเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็มีส่วนลด ราคาค่าโดยสารจะถูกกว่าการจ่ายด้วยเงินสด
ประเภทบัตรเดินทาง
▨ ประเภทของบัตรเดินทางจะใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนที่บอกปีเกิดของผู้ใช้เป็นหลัก คือ บัตรสำหรับเด็ก (อายุ 6-12 ปี), บัตรสำหรับเยาวชน (อายุ 13-18 ปี), บัตรสำหรับประชาชนทั่วไป (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 
▨ เมื่อซื้อบัตรเดินทางสำหรับเด็กและสำหรับเยาวชน จะได้รับส่วนลดค่าโดยสารมากกว่าบัตรสำหรับผู้ใหญ่ กรุณาเข้าไปลงทะเบียนในโฮมเพจของบัตรที่ใช้งานก่อนจึงจะได้ส่วนลด เมื่อซื้อบัตรเดินทาง กรุณาลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนเพื่อรับส่วนลดตามอายุของผู้ใช้บัตร เมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องออกบัตรใหม่
วิธีการใช้บัตรเมื่อเปลี่ยนสายรถไฟฟ้า
0d2d4bf73be59919e51c2887f6fa9b4b_1467273
③ เมื่อขึ้นรถเมล์หรือรถไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนสายภายใน 30 นาที ให้ใช้บัตรใ     ④ เมื่อจะลงจากรถ ต้องนำบัตรไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรก่อนลงจากรถด้วย
    นการชำระเงิน

 ※ ข้อควรรู้ในการใช้บัตรเดินทาง

▶ เมื่อต้องการเปลี่ยนสายรถ ต้องนำบัตรเดินทางไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรทั้งเวลาขึ้นและลงรถทุกครั้ง
(หากไม่นำบัตรไปแตะที่เครื่องอ่านบัตรก่อนลงจากรถ จะไม่ได้รับส่วนลดและต้องชำระค่าโดยสารเพิ่ม)
▶ ระยะเวลาที่จะได้รับส่วนลดในการเปลี่ยนสายรถ - ภายใน 30 นาทีหลังจากลงรถ
(ยกเว้น เวลา 21.00 - 7.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเปลี่ยนสายรถได้ภายในเวลา 60 นาทีหลังจากลงรถ)
▶ จำนวนครั้งในการเปลี่ยนสายรถสูงสุด - เปลี่ยนสายรถได้ 4 ครั้ง (ขึ้นได้ทั้งหมด 5 ครั้ง)
▶ หากขึ้นรถสายเดิมจะไม่ได้รับส่วนลด

 

 

รถโดยสาร


รถโดยสารประจำทางในกรุงโซลถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (จีซอน, คันซอน, ซุนฮวัน (รถวิ่งวน), กวังหยอก) 
ซึ่งจะเดินทางเชื่อมต่อไปยังสถานีในเมืองต่าง ๆ หากต้องการขึ้นรถ ต้องไปรอรถที่สถานีรถเพื่อไปยังเมืองที่ต้องการเดินทางไป 
เมื่อขึ้นรถแล้วสามารถชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด หรือบัตรเดินทางได้

 0d2d4bf73be59919e51c2887f6fa9b4b_1467273 

 

 

출처 : 한울타리 서울시 다문화 가족 소통문화

list of replies

No comment entered.

Mobile Version Go